Кыргыз тили жана адабият сабагынан тест.

 

 

 1. Башка тилден кирген сөздөрдү тапкыла?

    а) кыз, эшик

    б) вагон, вольфрам

    в) адабият, эреже

    г) адам, бала

 

 1. Фонетика бөлүмү эмнени окутат?

    а) сөз жасоону

    б) тыбыштардын бөлүнүшүн

    в) муундардын бөлүнүшүн

    г) сүйлөмдөрдүн түзүлүшүн

 

 1. 3. Кыргыз тилинде канча тыбыш бар?

    а) 18                б) 25               в) 36                 г) 39

 

 1. Тыбышты билдирбеген белгилер?

    а) э, е             б) ъ, ь                в) а, и              г) к, н

 

 1. Кыргыз алфавитиндеги эки тыбышты билдирген тамгалар?

    а) у, и, т, с              б) и.е,о,м               в) к, г, ж                г) оо, уу,

 

 1. Тилдин катышына карай үндүүлөрдүн бөлүнүшү.

    а) жоон – ичке                                  б) кыска – созулма

    в) кең – кууш                                    г) эринчил – эринсиз

 

 1. Кыргыз тилинде канча созулма үндүү бар?

    а) 6                 б) 7                   в) 12                   г) 8

 

 1. Кыргыз тилинде канча үнсүз тыбыш бар?

    а) 37              б) 25                  в) 22                   г) 16

 

 1. Түгөйлүү үнсүздөрдү тапкыла?

    а) л, м, н, и, й, р                            б) б, п, г,  к, д, т

    в) к, ж, г, д, Ф                               г) б, в, г, д, ж, ч, к

 

 1. Тамгалардын ичинен кайсынысы уяң үнсүз?

    а) т               б) л                 в) с                г) в

 

 1. Мурунчул үнсүздөрдү тап?

    а) б, п                  б) м, н, ң              в) д, р                  г) к, с, т

 1. Созулма үндүүлөр кайсылар?

    а) ы                   б) о,ү, у,ө, а             в) е,               г) и

 

 1. Үндөштүк же сингармонизм мыйзамы:

    а) үндүү тыбыштардын башка тилден кирген сөздөрдө бузулушу.

    б) үнсүз тыбыштардын окшошуу жана окшошпоосу

    в) үндүүлөрдүн  тилдин жана  эриндин  катышына  карата  окшошуп  айтылышы.

    г) үндүү тыбыштардын бөлүнүшү.

 

 1. Үндөштүк мыйзамы бузулган сөздөр:

    а) мугалим, мектеп                        б) республика, мамлекет

    в) окуучулар, энелер                      г) тоолордо, үйдөгүлөр

 

 1. Үндөштүк мыйзамына ылайык туура жазылган  сөздөр :

    а) саясый, адеп             б) аталарыбыз, эжелерибиз    

    в) дария, мыйзам         г) шарият, иман

 

 1. н, т, ж, р тамгаларынын ичинен кайсынысы дирилдеме?

 

    а) н                          б) ж                      в) р                    г) т

 

 1. Бөлүкчөлөрдү тап:

    а) гана, эле, эң, өтө, абдан, ооба                   б) он – терс, чоң – кичине

    в) аман – эсен, күч – кубат                            г) жаз – сыз, отур – тур

 

 1. Жамдама сан атооч

    а) алтоо, жетөө                                              б) бештен, үчтөн

    в) элүүчө, ондогон                                        г) беш, үч

 

 1. Топ сан атооч

 

    а) бештен, үчтөн                                           б)отуздай, элүүдөй

    в) бешөө, үчөө                                               г) беш, эки

 

 1. Чамалама сан атооч

 

    а) жыйырмалаган, алтымыштаган              б) бирөө, төртөө 

    в) бирден, экиден                                         г) эки, бир

 

 1. Сырдык сөздөр

    а) бали, ой, апей, кокуй, ош, кыруу – кыруу, кош     б) демделген, бышкан

    в) окуп жаткан, жасала турган                                     г) оку, тур

 

 1. Жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү

 

    а) –да, -де, -до, -та, -те, -то                                          б) – лар, -лер

    в) – тар, -тер                                                                  г) –лар, -лер, -ло

 1. Барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү

 

    а) –га, -ге, -го, -ка, ке                                                  б) –ңыз, -ңиз, -ңуз

    в) –сы, -су, -сү                                                             г) –лар, -лөр, -лор

 

 1. Табыш жөндөмөсүндөгү мүчөлөр

 

    а) –ны, -ды, -ты                                                           б) –ган,-гыла

    в) –лык,-ма,-са                                                            г) –тар, -төр, -тор

 

 1. Илик жөндөмөсөнүн    мүчөлөрү

 

    а) –нын, -дын, -тын      б) –да, -де,-до      в) –до, -то, -т       г) –лор, -лер, лор

 

 1. Чыгыш жөндөмүсүнүн  мүчөлөрү

 

    а) –дан, -тан, -тен, -ден

    б) –ды, -ди, -ду

    в) –ду, -ты, -ту

    г) –да, -ду, -ди

 

 1. Сын атооч сөздөрдү тап.

 

    а) ак, кызыл, кара

    б) ручка, китеп, сумка

    в) ойно, күл, чурка

    г) тур, отур, укта

 

 1. Антонимдерди тап.

 

    а) узун – кыска, калың – жука

    б) уй, кой, ат, ит

    в) күлүк, түш, чык

    г) отур, бас, көр

 

 

 1. Иреттик сан атоочтун мүчөлөрү

 

    а)   ( -ынчы,- инчи )

    б) –ду, -ты, ту

    в) –ды, -ди, -ду

    г) –ди, -ти, -та

 

 

 

 1. Жалпы таандык мүчөлөр

 

    а) –ныкы,-ники,-нуку,-нүкү

    б) –га, -ге, -го, -го

    в) –ка, -ке, -ко, -ко

    г) –ко, -ку, -ки

 

 1. Жактама ат атоочтор

 

    а) мен, биз, силер, сиздер, алар

    б) тээтигил, мына бул, ошол

    в) бул, ушул, тигил

    г) ал, мынча, тур

 

 1. Жатыш жөндөмөсүндөгү сөздөр

 

    а) китепканада, үйдө, дарыканада

    б)биринчи, экинчи, бешинчи

    в) гүлдөр, китептер

    г) дептер, жаз, дары

 

 1. Барыш жөндөмөсүндөгү   сөздөр

    а) балама, балаңа, атама, атаңа

    б) алмам, алмаңыз

    в) досубуз, досуңуз

    г) синдим, ат жаз

 

 1. Табыш  жөндөмөдөгү   сөздөр

 

    а) мугалимди, китепти, окуучуну

    б) мугалимге, китепке, окуучуга

    в) мугалимден, китептен, окуучудан

    г) мугалим, китеп, окуучу

 

 1. Илик  жөндөмөдөгү   сөздөр

    а) баламдын, баласынын

    б) балама, баласына

    в) баламда, баласында

    г) балам, баласы

 

 1. Чыгыш жөндөмөдөгү сөздөр

    а) үйдөн, үйүнөн

    б) үйгө, үйүнө

    в) үйүмө, үйүн

    г) үй, үйүм

 

 1. 37. Салыштырма даражаны тап.

    а) узунураак, сулуураак

    б) көрсө, балким, мүмкүн

    в) жана, дагы, менен

    г) ак, көгүш,агыш

 

 1. Күчөтмө даражадагы сөздү тап.

     а) эн, өтө, аябай, абдан

     б) кыска, узун

     в) акылдуу, билимдүү

     г) кызгылт,сары

 

 1. Басаңдатма даражадагы сөздү тап.

 

    а) агылжым, көгүлжүм, каралжын

    б) узун - узун, жылуу - жылуу

    в) салыштырганда, караганда

    г) капкара,жапжашыл

 

 1. Модалдык сөздөр кайсылар?

 

    а) сөзсүз, албетте, балким, мүмкүн

    б) жана, дагы, албетте

    в) эгер, эгерде, себептүү

    г) гана,эле, го

 

 1. Зат атоочтун көптүк саны кайсы мүчөнүн жардамы  менен  уюшулат?

 

    а) - лар, - дар, - тар

    б) - да, - де, - до

    в) - та, -те, -то, -то

    г) – го, -ге, -га

 

 1. Кыргыз тилинде канча үндүү  тамга бар?

 

    а) 14

    б) 8

    в) 6

    г) 4

 

 1. Байламталарды тап.

    а) жана, менен, дагы, жана  дагы

    б) сөзсүз, албетте, ырас

    в) көрсө, балким, мүмкүн

  г) эң,өтө,ээ,ыя

   

 1. Сын атооч деген эмне?

    а) Заттын санын, иретин, эсебин билдирет.

    б) Заттын сапатын, өңү, түсүн, формасын, даамын билдирет.

    в) Заттын кыймыл - аракетин билдирет.

    г) жак мүчөлөр менен өзгөрөт.

 1. Этиштин суроолуу мүчөсүн тап.

     а) - ба

     б) - бы

     в)  - бе

     г)  - ка

 1. Эсептик сан атооч деген эмне?

 

    а) Заттын өңү- түсүн билдирет.

    б) Заттын эсебин билдирет.

    в) Заттын кыймыл- аракетин билдирет.

    г) кыймыл-аракеттин ар түрдүү кырдаалын билдирет.

 

 1. Иреттик сан атооч кайсылар?

     а) онунчу, жүзүнчү, бешинчи

     б) Элүү, жүз, беш жүз.

     в)    

     г) жүздөгөн, миңдеген

 1. Ат атооч сөздөрдү тапкыла.

    а) бул, ошол, тигил

    б) кел, ойно, отур

    в) менен, жана, гана

    г) экинчи,үчүнчү

 1. Ат атоочтор канчага бөлүнөт?

    а) 6

    б)10

    в)12

    г) 14

 

 1. Зат атооч сөздөрдү  тапкыла.

    а) фармацевт, тиш техник, медайым

    б) кел, отур, тур

    в) мен, сен, ал

    г) тигил, ошол,тээтиги

 

 1. Зат атоочтун көптүк түрүнүн мүчөсү.

 

    а) - лар, - тар, - дар

    б) - бы? - бу? - пи?

    в) - ба, - бе, - бо

    г) – сыз,-деген,бул

 

 1. Сурама ат атоочтор кайсылар?

    а) тетиги, мына бул, ошол, мына,

    б) ким? эмне? кайда? качан? кандай?

    в) бул, ушул, ал ушул,

    г) мен,сен,ал

 1. Омонимдер кайсылар?

    а) үй, кой, ат, жай, күл, түш

    б) жаман - жакшы, бийик - жапыз

    в) узун - кыска, калың- жука

    г) адам,киши, инсан

 

 1. Сын атоочтун даражалары кайсылар?

    а) сапатттык сын атооч

    б) жай,басаңдатма, салыштырма, күчөтмө

    в) иреттик, эсептик, бөлчөк сан

    г) катыштык сын атооч

 

 1. Этиш сөздөрдүн түзүлүшү боюнча бөлүнүшү:

    а) чак, жак

    б) жөнөкөй  жана татаал

    в) туунду жана тубаса

    г) ыңгай, мамиле

 

 1. Татаал этиштер кандай жазылат?

     а) чогуу

    б) бөлөк

    в) ортосуна сызыкча коюлат

    г) бирге

 

 1. Этиштин өткөн   чагынын  маанисине  карай  бөлүнүшү

 

    а) төрткө

    б) үчкө

    в) экиге

    г) бешке

 

 1. Капыскы өткөн чак кайсы мүчөнүн жардамы менен уюшулат?

    а) -ган, -са

    б) -чу, -чу

    в) -ып, -ыптыр

    г) - гай  эле, -ды

 1. Өткөн чакта турган татаал этишти тапкыла?

     а) угам, отурам, ырдап жатасың

    б) ооруган элем, уккан элем, көрүшкөн экен

    в) келе жатат, даярдап жатат

    г) эрте барабыз

 1. Шарттуу ынгайды кайсы  мүчөлөр  уюштурат?

     а) -ган, -айын, -са, экен

    б) -са, -се, -со, сө

    в) -гын, -сын, -гыла

    г) -мак, -макчы

 1. Зат, сын, сан атоочтордун суроолоруна жооп берип, сүйлөмдө алардын

      милдетин аткаруучу сөз түркүмү:

 

    а) ат атооч;

    б) зат атооч;

    в) тактооч;

    г) аныктооч;

 1. 6 Тактоочторду тапкыла?

    а) менен, эле, үчүн, дейре

    б) качан, кайдан, эмне, ким

    в) жөнүндө, тууралуу, чейин, ооба

    г) азыр, эртең, өйдө, жаңыча

 

 1. Тактооч сөз түркүмүнүн кайсы бөлүгүнө кирет?

    а) кызматчы сөз түркүмдөрүнө

    б) маани берүүчү сөз түркүмүнө

    в) өзгөчө сөз түркүмүнө

    г) модалдык сөз түркүмүнө

 

 1. Тактоочтор сүйлөмдө көбүнчө кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат?

    а) ээнин

    б) аныктоочтун

    в) баяндоочтун

    г) бышыктоочтун

 

 1. Жандоочторду тапкыла?

    а) албетте, сөзсүз, шексиз

    б) жана, менен, себеби, анткени

    в) аркылуу, сайын, жөнүндө, чейин

    г) эгерде, мейли, бирок, же болбосо

 

 1. Жандоочтор кайсы мүчөлөр  менен айкашат?

    а) атооч, барыш, чыгыш

    б) жатыш, илик, барыш

    в) илик, жатыш, чыгыш, табыш

    г) атооч, табыш, барыш, чыгыш

 

 1. Төмөнкү байламталардан байланыштыргыч байламталарды тапкыла?

    а) себеби, анткени, ошон үчүн, эгерде

    б) же, же болбосо, ошентсе да

    в) канча - ошончо, кандай, ошондой

    г) жана, жана да, менен, дагы, жана дагы

 

 

 1. Төмөнкү мисалдардан жөнөкөй жана татаал байламталарды  тапкыла.

    а) качантан бери, качанга чейин, жана дагы, кана

    б) демек, ошентип, аны, менен

    в) ал эми, анткени менен, ошол себептүү, эмне үчүн десең

    г) жана, менен, да, дагы, себеби, анткени

 

 1. Тангыч бөлүкчөнү тапкыла.

 

    а) эч  чарчаган жокмун

    б) кечээ барган жокмун

    в) билген жокмун

    г) ооба келген жок

 

 1. Официалдуу иш кагаздары:

    а)  устав, жарлык, токтом

    б) өмүр баян, мүнөздөмө

    в) ишеним кат, түшүнүк кат

    г)  арыз

 

 1. Маалыматтарынын тактыгы бири - бирине окшош стилдер:

   а) публицистикалык жана илимий

    б) илимий жана көркөм

    в) иш кагаз тили менен публицистикалык

    г) илимий жана иш кагаз

 

 1. Жогорудагыларды угуп жана талкуулап, педагогикалык кеңеш токтом кылат. Сүйлөмгө мүнөздүү  стилди тапкыла?

 

    а) илимий

    б) публицистикалык

    в) иш кагаз стили

    г) көркөм

 

 1. Иш кагаздарына мүнөздүү белгилер:

    а) ой жүгүртүү

    б) көркөмдүүлүк

    в) эмоционалдуулук

    г) тактык

 

 

 1. Кулактандыруу, мүнөздөмө иш кагаздарынын кайсы түрүнө кирет :

     а) илимий стилге

    б) официалдуу иш кагаздарына

    в) официалдуу эмес иш кагаздарына

    г) иш кагаздарынын стилине

 

 1. Биз төмөндө …… түзүп кол коючулар:

      Көп чекиттин  ордуна келүүчү сөз:

     а) акт    б) арыз      в) программа       г)  буйрук

 

 1. Бөлүкчөлөр катышкан сөйлөмдөрдү тапкыла?

   а) Бул анын жолдошу го.

    б) Бүгүн жыйналыш болот экен.

    в) Оорукана былтыр  курулган.

    г) Жаз келди.

 

 1. Этиш сөздүн сүйлөмдөгү милдети

    а) ээлик

    б) баяндоочтук

    в) айкындоочтук

    г) толуктоочтук

 

 1. - ыраак  мүчөлөрү  уюштурган даража:

    а) сапаттык

    б) жай даражаны

    в) салыштырма  даражаны

    г) күчөтмө  даражаны

 

 1. Менин эжем медициналык колледжде окуйт.

      Сүйлөмдөгү катыштык сын:

 

    а) институтта окуйт

    б) медициналык колледж

    в) эжем окуйт

    г) менин эжем

 

 1. Туунду сын атоочторду тапкыла?

    а) сегизде,жашыл

    б) уялчаак, шашкалаң

    в) биринчи, экөө

    г) эч ким, менсиз,ошол

 

 

 1. Мен дарыгерге ыраазычылыгымды билдирдим.

      Сүйлөмдөн  барыш  жөндөмөсүндө  турган зат атооч сөздөрдү тап?

 

    а) жок

    б) дарыгерге

    в) ыраазычылыгымды

    г) мен

 

 1. Абстрактуу зат атоочторду тап:

 

    а) аалам, өмүр, ой, кыял, бакыт

    б) көйнөк, чана, чака

    в) гүл, таш, алма

    г) китеп, өлкө, мамлекет

 

 1. Энчилүү аттардын жалпы аттардан айырмасы:

    а) дефис аркылуу жазылат

    б) жалпы ат болот

    в) сүйлөмдүн башында келет

    г) дайыма баш тамга менен жазылат.

 1. Алар мелдеште биринчи келди. (Бул сүйлөмдөн бышыктоочту тап.)

 

    а) алар

    б) биринчи

    в) келди

    г) мелдеште

 

 1. Бышыктоочтун маанисине карай бөлүнүшү.

    а) этиштик, баяндоочтук, атоочтук

    б) сын - сыпат, орун, мезгил, максат, себеп, сан - өлчөм

    в) жөнөкөй жана татаал

    г) тутумдаш, сын - сыпат, ээлик

 

 1. Медициналык айым тынымсыз аракеттене  берди.

        Сүйлөмдөн  бышыктооч сөздү тап:

 

    а) илгерилей

    б) тынымсыз

    в) берди

    г) жолоочу

 

 

 1. Кыйынчылыкты токтоолук менен жеңе бил.

        Сүйлөмдөн толуктооч сөздү тап:

    а) менен

    б) кыйынчылыкты токтоолук менен

    в) жеңе бил

    г) толуктооч сөз жок

 1. Кыргызстан – өз алдынча мамлекет  болуп  эсептелет.

        Бул сүйлөмдөн ээни тапкыла?

    а) өз

    б) болуп эсептелет

    в) Кыргызстан

    г) өз алдынча мамлекет

 1. К. Тыныстановко кайсы жылы профессордук наам берилген?

   а) 1936 – жылы

    б) 1933 – жылы

    в) 1957 – жылы

    г) 1932 – жылы

 

 1. К. Тыныстановдун “Касым ырлар жыйнагы” качан жарык көргөн?

    а) 1927 – жылы

    б) 1925 – жылы

    в) 1921 – жылы

    г) 1930 – жылы

 

 1. “Манас күмбөзү” деген ырдын автору ким?

    а) К. Тыныстанов

    б) С. Карачев

    в) М. Элебаев

    г) Ж. Бөкөнбаев

 

 1. А. Осмонов В. Шекспирдин кайсы чыгармасын которгон?

   а) “Король Лир”

    б) ”Гамлет”

    в) “Отелло”

    г) “Кышкы жомок”

 

 1. А. Осмонов өмүрүнүн көпчүлүк учурун кайсы жерде өткөргөн?

    а) Таласта

    б) Ысык – Көлдө

    в) Нарында

    г) Кантта

 

 1. А Осмоновдун “Ата-журт” деген ырына кайсы композитор обон чыгарган?

    а) Н. Давлесов

    б) Ш. Өтөбаев

    в) М. Бегалиев

    г) А. Жээнбаев

 

 1. А. Осмонов элдик уламыштардын негизинде кандай поэма жараткан?

 

    а) “Майдын түнү”

    б) “Толубай сынчы”

    в) “Эшимкандын тереги”

    г) “ Жеңишбек”

 

 

 1. Орто кылымдын улуу ойчул акыны Жусуп Баласагын кайсы жерде туулган?

 

    а) Барскан шаарында

    б) Бухара шаарында

    в) Баласагын шаарында

    г) Кашкар шаарында

 

 1. 97. Шота Руставелинин “Жолборс терисин жамынган баатыр” поэмасын кыргыз тилине ким которгон?

    а) Ж. Мамытов

    б) А. Осмонов

    в) К. Тыныстанов

    г) С. Эралиев

 

 1. А.Осмонов кайсы поэмаларды жазган?

    а) “Каракчынын трагедиясы”

    б) “Жеңишбек”, “Майдын түнү”

    в) “Алтын кыз”

    г) “Тирүүлүк”

 

 1. Жусуп Баласагындын “Кут алчу билими” кайсы жанрдагы чыгарма?

    а) очерк

    б) ыр

    в) дидактикалык поэма

    г) тарыхый роман

 

 1. “Кут алчу билим” чыгармасы канча сап ырдан турат?

    а) 700

    б) 13000

    в) 2100

    г) 5600

 

 1. Жусуп Баласагынга ыйгарылган наам:

    а) “Парваначы”

    б) “Датка”

    в) “Улуу хасс  Хажиб”

    г) “Улуу Каган”

 

 1. А. Осмоновдун сүрөттөөсүндө маляр кандай адам?

    а) Бул дүйнөнүн тазасынын тазасы

    б) Баштаган ишин бүтүрбөгөн жалкоо адам

    в) Булганч, кир жүргөн адам

    г) Жашоодогу баардык нерсеге нааразы болуп жүргөн адам

 1. А. Осмонов орустун кайсы  акынын “Менин окутуучум” деп атаган?

    а) М. Горькийди

    б) А. С. Пушкинди

    в) А. Блокту

    г) И. А. Крыловду

 

 1. С. Каралаев “ Манасты” кантип айтып калыптыр?

    а) жаттап айткан

    б) түш  көрүп айткан

    в) кызыгып айткан

    г) үйрөнүп айткан

    г) “Делдеш баатыр”

 

 1. С. Каралаевди “Миллиондон ашык сапты жатка билген XX кылымдын гомери, улуу талант” деп ким белгилеген?

    а) М. Ауэзов

    б) Ч. Айтматов

    в) И. Арабаев

    г) К. К. Юдахин

 

 1. И. Арабаев 1910 – 1913 - жылга чейин кайсы мектепте окуган?

    а) орус – тузем мектебинде

    б) “Медресе Галия” аттуу диний жогорку мектепте

    в) окуган эмес

    г) Семиречъедеги согуш мектебинде

 

 1. И. Арабаев Уфа шаарындагы “Шарк” басмасынан кыргыз тилинде эң биринчи кайсы акындын чыгармасын басып чыгарган?

 

    а) Осмонаалы Сыдыковдун “Тарых-и  Шадмания”

    б) Молдо Кылычтын “Зилзала” деген чыгармасын

    в) Б.Солтоноев “Кызыл кыргыздар тарыхы”

    г) чыгарган эмес.

 

 1. Кыргыздардын биринчи “Алиппесин” ким, канчанчы жылы жазган?

 

    а) К. Тыныстанов 1929 – жылы

    б) И. Арабаев 1924 – жылы

    в) М. Элебаев 1941 – жылы

    г) С. Карачев 1919 – жылы

 

 1. И. Арабаев “Алиппеден” башка дагы кайсы китептерди жазган?

   а) “Баштооч  мектептерде  эсеп  үйрөтүү  жолу”

    б) “Эне тили”  

    в) “Мариям менен көл жээгинде”

    г)  Китеп жазган эмес

 1. Кеминдеги Үч–Урук кыштагында  ким төрөлгөн?

 

    а) К. К. Юдахин

    б) Б. М. Юнусалиев

    в) И. Ахунбаев

    г) М. Элебаев

 

 1. Б. М. Юнусалиев кандай эмгек жараткан?

 

    а) сөздүктөрдү  түзгөн

    б) “Манас” эпосунун орусча басылышына баш сөз жазып редакциялаган.

    в) эмгек жараткан эмес

    г) лирикаык чыгармаларды жараткан

 

 1. К. К. Юдахин мамлекеттик сыйлыкты кайсы эмгеги үчүн алган?

 

    а) бир нече роман жазып

    б) төкмөлүк өнөрү үчүн

    в) “Кыргызча - орусча” сөздүктү түзүп

    г) Т. Сатылгановдун чыгармаларын орус тилине которуп

 

 1. Орустун улуу физиологу И. П. Павлов кандай эмгектерди жазган?

 

    а) “Врачтык илимдин канону”

    б) “Тамак сиңирүүчү  бездердин башкы иштери жөнүндөгү лекциялар”

    в) эмгек жазган эмес

    г) "Мектептеги гигиена"

 

 

 1. И. П. Павлов 1883-жылы кайсы тема боюнча докторлук диссертациясын

        коргогон?

 

    а) “Шарттуу рефлекс”

    б) “Жүрөктүн  центробеждик нерви жөнүндө”

    в) “Саламаттык сактоо уюмдарынын ишмердүүлүгү”

    г) өсүмдүктөр менен минералдын келип чыгышы.

 

 1. “А” тобундагы адамдар кандай болот экен?

 

    а) токтоо, ден – соолугу чың

    б) абдан аракетчил, өтө жөндөмдүү

    в) эмоцияга, сезимге берилгендер

    г) сезимтал, маданияттуу

 

 1. К. К. Юдахин кайсы шаарда төрөлгөн?

 

    а) Кант

    б) Орск

    в) Москва

    г) Бишкек

 

 1. Көп маанилүү сөздү тапкыла.

 

     а) терек

     б) жер

     в) стол

     г) бүгүн

 

 1. Кандай сөздөрдү синонимдер дейбиз?

   

     а) көп маанилүү сөздөрдү

     б) бир маанилүү сөздөрдү

     в) айтылышы ар башка, мааниси боюнча бирдей сөздөрдү

     г) тыбыштык   курамы окшош сөздөрдү

 

 1. Күчтүү сөзүнүн синонимин тапкыла.

 

     а) толук                                                                                      

     б) карылуу

     в) тартиптүү

     г)  сабырдуу         

 

 1. Баатыр жигит сөз айкашынын  синонимин тапкыла.

                                                                      

   а) коркок

   б) тайманбас

   в) каарман

   г) эр жүрөк

 

 1. Неологизмдер деп кандай сөздөр аталат?

    а) кесиптик лексика

    б) эскирген сөздөр

    в) жаңы сөздөр

    г) синонимдер

 

122.Үндүү  тыбыштар жаакка карай  кандай бөлүнөт?

    а) ачык,эринчил

    б) жоон,ичке

    в) кең,кууш

    г) созулма,кыска

 

 1. Үнсүз Б тыбышы кандайча мүнөздөлөт?

 

   а) каткалаң,эринчил,ичке

   б) жоон,уччул,жумшак

   в) жарылма,эринчил,кыска

   г) эринчил,жумшак,жарылма,түгөйлүү

 

124.Таандык мүчөлөр кайсылар?

 

    а) –нын,-сың,-биз,-сыңар,-сыздар

    б) –ныкы,-ым,-ың,-ыңыз,-ы,-ыбыз,-ыңар

    в)-нын,-га,-ыш,-тар

    г)-сыз,-ыщ,-ыңыз

 

 1. Дарыгер менен сүйлөшүүдө кайсы сөз көбүрөөк колдонулат? (шилтеме ат атоочту тапкыла).

 

   а) мен

   б) өзүм

   в) мына,бул

   г) кимдир бирөө

 

 1. Сүйлөмдөн ат атоочту тапкыла.

     Стоматологдун  кабинетинен кимдир бирөөнүн катуу үнү угулду.

 

   а) качандыр

   б) кимдир бирөө

   в) ачык

   г) акыйкатты

 

 1. Этиш көбүнчө сүйлөмдүн  кайсы   мүчөсүнүн милдетин аткарат?

 

  а) ээлик

  б) бышыктоочтук

  в) баяндоочтук

  г) толуктоочтук

 

 1. Сүйлөмдөгү жакшы деген сөз кайсы сүйлөм мүчөсүнүн  милдетин  аткарып  турат?

    Биз  бүгүн лабораторияда   жакшы  иштедик.

а) ээ

б) толуктооч

в) бышыктооч  

г) баяндооч

 

 1. Карама-каршы маанидеги сөздөр эмне деп аталат?

 

а) омонимдер

б) синонимдер

в) антонимдер

г) тарыхый сөздөр 

 

 1. Үнсүз Т тыбышынын мүнөздөмөсүн тапкыла.

 

а) жумшак, орточул

б) каткалаң,уччул,жарылма,түгөйлүү

в) үнсүз,уяң,кең

г) түгөйсүз,эринчил

 

 1. Үндүүлөр айтылышына карай  кандайча  бөлүнөт?

 

а)  эринчил,ачык

б)  кыска,созулма

в)  кең,кууш

г)  каткалаң,жумшак

 

132.Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик  тили» жөнүндө   мыйзамы качан  кабыл алынган?

 

 а)  1991-ж

 б)  1989-ж       в)   1992-ж

 

 

 1. Үндүү « аа» тыбышы кандайча  мүнөздөлөт?

а) жоон,кууш,кыска

б) ичке, кең,ачык

в) кууш,жоон,кыска

г) жоон,ачык,кең,созулма

 

 1. Үндүү «уу»тыбышы кандайча  мүнөздөлөт?

а) эринчил,ичке,кууш

б) жоон,эринчил,кууш,созулма

в) ачык,кууш,

г)ичке,кең,эринчил

 

 1. Мне не здоровится. Кыргызча котормосу кандай болот?

а) Мен ооруп турат окшойм.

б) Менин башым ооруп жатат.

в) Менин кулагым ооруду

г) Бүгүн келген жок.

 

 1. Илик жөндөмөсүнүнү мүчөсү канча вариантта өзгөрөт?

а) 4

б) 8

в) 12

г) 10

 

 1. Белгисиз ат атоочту тапкыла.

 

а) эч качан

б) тигил

в) кимдир бирөө

г) алар

 

 1. Лабораториялык техник, стоматолог, акушер, медициналык айым деген сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирет?

 

а) зат атооч

б) сан атооч

в) сын атооч

г) тактооч

 

 1. Фразеологизмдер кандай   сөз  айкаштарына  кирет?

 

а) эркин  сөз айкашы

б) этиштик  сөз айкашы

в) туруктуу  сөз айкашы

г) атоочтук сөз айкашы

 

 1. Медициналык иш кагаздарынын кандай түрлөрү бар?

а) бейтап баяны, ымыркай баяны, төрөт баяны ж.б.

б) өмүр баян

в) протокол

 

141.Ч. Айтматов  канчанчы  жылы,  кайсы  айылда туулган?

а) 1914-жыл Төлөйкан айылы

б) 1928-жылы Таласта, Шекер  айылы

в)1918-жылы Ак-Суу айылы

г) 1932-жылы Кең-Сууда

 

142.Ч.Айтматовдун  атасынын,апасынын  аты ким болгон?

 

а) Төрөбек,Нагира

б) Төлөбек,Насыйпа

в) Төрөкул,Нагыйма

г)  Айдарбек, Айсулуу

 

 1. Ч.Айтматовдун «Бетме-бет» повести кайсы жылы жазылган?

 

а) 1952-ж.

в) 1961-ж.

б) 1958-ж.

г)  1965-ж

 

 1. Ч.Айтматовдун эң биринчи   жазган  аңгемеси  кайсы?

 

а) Сыпайчы

б) Газетчи Дзюйо

в) Ашым

г) Чыңгызхандын ак булуту

 

 1. Ч.Айтматовдун «Делбирим» повестиндеги башкы  каармандар  кимдер?

 

а)  Асан,Батма

б)  Марал,Жамийла

в)  Асель,Илияс

г) Бектур, Айгүл

 

 1. Жеңижок акын кайсы жерде туулган?

а) Таласта

б) Ысык -Көлдө

в) Кербенде

г) Чүйдө

 

147.Жеңижоктун кайсы философиялык маанидеги поэмасы бар?

а) «Аккан суу»

б) « Ата-Журт»

в) «Сулууга»

г) «Ак Мөөр»

 

148.Х.Карасаев ким болгон?

а) Кыргыз тилин таануу илимине негиз салгандардын бири.

б) салыштырма грамматика жөнүндө айткан.

в)  мамлекеттик тилдин талаптарын иштеп чыккан.

г) ыр жазган

 

 1. 149. Сколько лет вашей дочери? Кыргызча туура жообу кайсы?

а) Уулуңуздан кызыңыз кичинеби?

б) Кызыңыз канча жашта?

в) Үй -бүлөдө канча адам жашайт?

г) Башка кыздарыңыз барбы?

 

 1. Идет снег. Кыргызча варианты кандай болот?

а) Кар жаап жатат.

б) Жаан-чачын болду.

в) Жел жүрүп турат.

г) Бороон болуп жатты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесттер

Напишите нам

Рабочий день

пн - пт 08:00-17:00

обед 12:00-13:00

выходной: сб.вс.

Абитуриентам

УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТЫ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИШКЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ!

Контактные данные

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+(312) 30 09 08

+(000) 30 10 84 

Скачать шаблоны Joomla 3.9.